Yeşil kart sigortası

Yeşil Kart Sigortası (GREEN CARD)

Yeşil kart sigortası Türkiye Cumhuriyeti dışında geçerli trafik sigortasıdır.

Yeşil kart sigortası yıllık olarak ve kısa süreli olarak yapılabilmektedir.

Kısa süreli olarak yapılan poliçelerin prim oranları tabloda belirtilmiştir.İptal olma şartları aracın satışı olması koşulu ile yapılabilmektedir.Sigortanın aslı sigortacıya teslim edilmek zorundadır.

Aracın trafikten çekilmesi sonucunda iptal edilebilmektedir.Noter satışı ve aracın trafikten kaydının silinmesi haricinde, kısa süreli

Yeşil Kartlar ile tanzim tarihinden itibaren süresi altı ayı geçen Yeşil Kartlar iptal edilip prim iadesi yapılamaz.

 YILLIK PRİM TARİFESİ

Araç
Grup
Kodu
Araç
Kategori
Kodu
 
Araç Grubu *
PRİMLER (EURO)
Özel
Tüzel
01
A
Otomobil
250
250
02
A1
Taksi
500
500
03
M
Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk)
550
550
04
M1
Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk)
700
700
05
E
Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)
850
850
06
C1
Kamyonet
500
500
07
C
Kamyon
1.200
1.200
08
H
İş Makinesi
300
300
09
H1
Traktör
50
50
10
F
Römork (**) 
100
100
11
B
Motosiklet ve Yük Motosikleti
200
200
12
C
Tanker
1.200
1.200
13
C
Çekici
1.200
1.200
14
G
Özel Amaçlı Taşıt
700
700
15
K
Tarım Makinesi
300
300

Bu Tarife ve Talimatta belirtilen Römork araç grubu, insan taşımada kullanılmayan römorkları ifade etmektedir. İnsan taşımada kullanılan römorklar Özel Amaçlı Taşıt kategorisinde değerlendirilecektir.

NOT: Yeşil Kart poliçesi araç kategori kodları ile Trafik poliçesi araç katagori kodlarının birebir aynı olması için aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve 17.06.2015 tarihinde yürürlüğe alınmıştır.

1) 03,04,05 Araç gruplarındaki sürücü dahil koltuk sayısı güncellenmiştir.

2) Karavan araç grubu , Özel amaçlı taşıt araç grubu içerisine dahil edilmiştir.

3) Araç grup kodu 15’in tanımı Tarım Makinesi olarak güncellenmiş ve primi özel / tüzel kişiler için 300 EURO olarak belirlenmiştir.

KISA SÜRELİ PRİM TARİFESİ

Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 20’sinden az olmamak kaydıyla aşağıda belirtilen oranlara göre tespit edilir.

15 güne kadar sigortalarda yıllık primin %20‘si

1 aya kadar sigortalarda yıllık primin %25‘i

2 aya kadar sigortalarda yıllık primin %35‘i

3 aya kadar sigortalarda yıllık primin %45‘i

4 aya kadar sigortalarda yıllık primin %55‘i

5 aya kadar sigortalarda yıllık primin %65‘i

6 aya kadar sigortalarda yıllık primin %75‘i

6 ayı geçen sigortalarda yıllık primin tamamı alınır.

İPTAL İŞLEMLERİ

1) Sigortalı aracın satılması durumunda sigorta sözleşmesi, noter satış senedi tarihinden itibaren sona erer. Satışı izleyen on gün içinde sigorta ettiren durumu sigortacıya bildirmek zorundadır. Satış senedi eline ulaşan sigortacı, sözleşmeyi noter satış tarihinden itibaren sonlandırır ve işlemeyen süreye ait sigorta ücretini gün esası üzerinden hesap ederek sigorta ettirene iade eder.

Sigortalı aracın trafikten çekilmesi (plakanın terkini) durumunda da sigorta sözleşmesi, resmi işlemin yapıldığı tarihten itibaren yukarıda belirtilen kurallar dâhilinde sonlandırılır.

Sigortalının / işletenin / sigorta ettirenin değişmesi durumunda mevcut sigorta sözleşmesi mutlak surette sona erer ve hiçbir durumda yeni işletenin / sigortalının adına sürdürülemez.

Yukarıda belirtilen işlemlerin tümünde Yeşil Kart Sertifikası asılları sigorta ettirenden alınarak sigortacı nezdinde saklanır.

Adı geçen sertifika aslının TMTB tarafından talep edilmesi halinde ilgili sertifika aslı derhal TMTB’ye ulaştırılacaktır.

Satış ve terkin ve de işletenin değişmesi dışındaki hallerde Yeşil Kartın sigortacıya iade edildiği tarih dikkate alınarak kısa süreli prim tarifesi esasına göre prim iadesi yapılır.

2) Noter satışı ve aracın trafikten kaydının silinmesi haricinde, kısa süreli Yeşil Kartlar ile tanzim tarihinden itibaren süresi altı ayı geçen Yeşil Kartlar iptal edilip prim iadesi yapılamaz.

Yeşil Kart Sertifikalarının iptali için, sigortacı tarafından Yeşil Kart poliçesi ve zeyilnamelerine bağlı tüm Yeşil Kart Sertifikası asıllarının sigortalıdan alınması gerekmektedir. Kayıp, çalıntı nedeniyle sigortalının Yeşil Kart orijinalini iade etmesinin mümkün olmadığı hallerde Yeşil kartın iptali için,

Yeşil Kartın ayrıntılarına da yer verildiği resmi otoritelerce tutulan bir tutanağın sigortacıya ibrazı gerekmektedir.

3) Mevcut çekiciye ait sigorta sertifikasının sonlandırılması, kendine bağlı römorklara ait sigortaların sonlandırılmasını gerektirmez.

4) Sigorta şirketleri, Yeşil Kart sigortası poliçelerini on-line ve SBM üzerinden düzenlemek ve Yeşil Kart sigortasına ilişkin verilerini gerçek zamanlı olarak SBM sistemine kaydetmekle yükümlüdür.

5) Yeşil Kart sigorta sertifikası düzenleme yetkisine sahip TMTB üyesi, düzenlediği bir yeşil kart sigorta sertifikasını işbu Tarife ve Talimatta ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen kurallara aykırı olarak iptal ederse; bu durumda anılan Yeşil Kart sigorta sertifikasından dolayı yapılan tazminat talepleri Havuz retrosesyon hesabı dışında tutularak, doğrudan aykırı iptal işlemini yapan üye tarafından karşılanır.

SİGORTA ÜCRETİ

1) Yeşil Kart sigortası primleri peşin olarak tahsil edilir.
Ancak, Büro üyesi sigorta şirketleri, Yeşil Kart Reasürans Havuzu Kuruluş ve Çalışma İlkeleri dahilinde kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirmek ve adı geçen ilkelere aykırı davranmamak kaydıyla, Yeşil Kart sigortasına ait sigorta ücretini taksitlendirebilir.

2) Sigorta ücretinin taksitlendirilmesi halinde, sigorta ücreti taksidinin ödenmemesi nedeniyle Yeşil Kart sigorta sertifikası iptal edilemez.